Personuppgifts­policy

Information till kunder – Hantering av personuppgifter

Som kund hos Mobile Connect i Tenhult AB (nedan ”företaget”) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är: Mobile Connect i Tenhult AB, org.nr. 559063-9505 Box 35, 560 27 TENHULT För ytterligare information om företagets hantering av personuppgifter, vänligen kontakta företaget på support@myhobby.nu. Om du har synpunkter på hur företaget hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Som kund hos företaget behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att företaget ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos företaget. Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av företaget. All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta [ support@myhobby.nu ].

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till företaget, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

Överföringar till tredje land

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

Lagring och gallring

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

När företaget samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:
– Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
– Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
– Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
– Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
– När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta företaget/dataskyddsombudet på [ support@myhobby.nu ].

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Cookies

Webbplatsen Myhobby.nu innehåller cookies. Cookies vi använder är en textfil som sparar ner information som visar hur du rör dig på webbplatsen och samlar in statistik i syfte om att optimera webbplatsen. En del av dessa cookies är så kallade tredjepartskakor från trafikmätningsföretag och andra externa parter som anlitas för att följa din navigering på webbplatsen. Enligt lagen behöver alla webbplatser i Sverige samtycke för att använda eller förvara cookies på dina datorer eller din mobila enhet. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka.

Övrigt

Företagets webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra social mediaapplikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt ”Social Media-applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning eller missbruk av information som du bidragit med i någon Social media-applikation.